Chính sách về Quyền riêng tư

Fujitec luôn cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân thông qua việc tuân thủ các quy định dưới đây và chúng tôi coi đó là trách nhiệm xã hội:

1.Thu thập thông tin cá nhân

Khi thu thập thông tin từ cá nhân, chúng tôi sử dụng phương pháp phù hợp sau khi đã thông tin cho họ về mục đích sử dụng của các thông tin được hỏi.

2. Mục đích sử dụng

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin đã thu thập được từ cá nhân cho các mục đích như đã thông báo trước đó. Ngoại trừ các trường hợp theo quy định của pháp luật, việc sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích khác chỉ được phép khi có sự đồng ý của các cá nhân có liên quan.

3. Quản lý

Chúng tôi quản lý chặt chẽ các thông tin cá nhân thu thập được. Ngoại trừ các trường hợp theo quy định của pháp luật, chúng tôi không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin thu thập được từ cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu không được sự đồng ý của họ.

4. Phản hồi các yêu cầu

Bất kỳ cá nhân nào muốn tìm hiểu, sửa hoặc xoá thông tin cá nhân chúng tôi đã thu thập từ họ, chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu đó trong chừng mực nhanh nhất có thể sau khi xác thực danh tính của người yêu cầu.

5. Tuân thủ luật

Chúng tôi luôn tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan bảo vệ thông tin cá nhân. Hơn nữa, chúng tôi thường xuyên kiểm tra các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân, đồng thời thực hiện sửa chữa và cải tiến các biện pháp đó khi cần thiết.

Mục đích của việc sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax và địa chỉ thư điện tử mà chúng tôi thu thập qua việc sử dụng các dịch vụ tại trang web này cũng như qua các truy vấn của người sử dụng được sử dụng cho các mục đích sau:

 • (1) Phản hồi các truy vấn của khách hàng và tư vấn cho khách hàng;
 • (2) Phản hồi các yêu cầu cung cấp tài liệu;
 • (3) Cung cấp thông tin về sản phẩm và các dịch vụ liên quan của Fujitec, tuyển dụng và các hoạt động kinh doanh khác theo yêu cầu hoặc sự chấp thuận của khách hàng.

Tiết lộ và cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Chúng tôi sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ các trường hợp sau:

 • (1) cung cấp thông tin sau khi được phép của người sở hữu thông tin;
 • (2) khi việc tiết lộ hoặc cung cấp thông tin theo yêu cầu của pháp luật;
 • (3) khi cần phải tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân trong tình huống khẩn cấp để bảo vệ mạng sống của con người, bảo vệ một người nào đó khỏi bị thương, v.v. hoặc bảo vệ tài sản, và không có thời gian để xin phép người sở hữu những thông tin đã được cung cấp;
 • (4) trong trường hợp chúng tôi bắt buộc phải tiết lộ hoặc cung cấp thông tin để hỗ trợ thủ tục pháp lý do chính phủ, cơ quan hành chính địa phương v.v. tiến hành, mà việc xin phép trước các cá nhân liên quan có thể gây cản trở việc thực thi tiến trình pháp lý đó;
 • (5) khi chúng tôi cho phép một nhà cung cấp dịch vụ được thuê ngoài thực hiện một phần công việc xử lý các thông tin cá nhân đã được thu thập trong phạm vi cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ đó;
 • (6) trong phạm vi nhóm công ty thành viên cùng chia sẻ thông tin cá nhân (theo danh sách ở đây).

Về việc chia sẻ thông tin cá nhân trong phạm vi các công ty thành viên

Để phục vụ các mục đích nói trên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân đã được thu thập với các công ty thành viên (nhấn vào đây để xem chi tiết).

Liên hệ

Nếu quý vị muốn tìm hiểu, sửa, thêm, xoá, vô hiệu hoá quyền sử dụng, xoá dữ liệu cá nhân chúng tôi đã thu thập, ngăn chặn việc tiết lộ cho bên thứ ba, hoặc nếu quý vị có những yêu cầu khác liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Điện thoại:

84-24-3736 7565

Email:

fujitec@fujitecvn.com

Xin lưu ý rằng trước khi phản hồi yêu cầu hoặc trả lời câu hỏi của quý vị, chúng tôi cần xác thực danh tính của người sở hữu thông tin cá nhân đã được thu thập (hoặc đại diện hợp pháp của người đó).

 • Lưu ý: Việc xoá hoàn toàn hoặc một phần thông tin cá nhân từ hệ thống có thể gây khó khăn cho việc cung cấp dịch vụ tối ưu cho quý vị.
 • Ngoài ra, cần lưu ý rằng bất kỳ phần thông tin cá nhân nào chúng tôi bắt buộc phải lưu trữ theo quy định luật pháp có thể vẫn phải được lưu ở chỗ chúng tôi ngay cả sau khi nhận được yêu cầu không sử dụng hay xóa đi.

  Về việc cập nhật chính sách về quyền riêng tư

  Bất kỳ sửa đổi nào trong chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi sẽ được thông báo trên trang web này.